– Project final report –

      Slutrapport från forskningsprogrammet Claws and Laws 2013–2017.

– Project publications –

 1. Christiernsson, A. (2018) Management of strictly protected species with favourable conservation status - The case of the Swedish brown bear (Ursus arctos). Case study report.

 2. Trouwborst, A., Blackmore, A., Boitani, L., Bowman, M., Caddell, R., Chapron, G., Cliquet, A., Couzens, E., Epstein, Y., Fernández-Galiano, E., Fleurke, F.M., Gardner, R., Hunter, L., Jacobsen, K., Krofel, M., Lewis, M., López-Bao, J.V., Macdonald, D., Redpath, S., Wandesforde-Smith, G. & Linnell, J.D.C. (2017) International Wildlife Law: Understanding and Enhancing Its Role in Conservation. BioScience, bix086.

 3. Köck, W. & Kuchta, L. (2017) Wolfsmanagement in Deutschland. Natur und Recht, 39, 509-517.

 4. Epstein, Y. (2017) The Big Bad EU? Species Protection and European Federalism. A Case Study of Wolf Conservaton and Contestation in Sweden. Doctoral Dissertation. 63 pp. Uppsala: Department of Law.

 5. Epstein, Yaffa. (2017) Killing Wolves to Save Them? Legal Responses to ‘Tolerance Hunting’ in the European Union and United States. Review of European Comparative & International Environmental Law 26.1: 19-29.

 6. Chapron, G., Epstein, Y., Trouwborst, A. & López-Bao, J.V. (2017) Bolster legal boundaries to stay within planetary boundaries. Nature Ecology & Evolution, 1, 0086.

 7. Trouwborst, A., Chapron, G., Fleurke, F., Epstein, Y. & López-Bao, J.V. (2017) Europe's biodiversity avoids fatal setback. Science, 355, 140.

 8. Darpö. 2016. The Commission - a sheep in wolf's clothing. On infringement proceedings as a legal device for the enforcement of EU law on the environment, using the Swedish wolf management as an example. Journal of European Environmental and Planning Law

 9. Kutal, M., Váňa, M., Suchomel, J., Chapron, G. & López-Bao, J.V. (2016) Trans-Boundary Edge Effects in the Western Carpathians: The Influence of Hunting on Large Carnivore Occupancy. PLOS ONE, 11, e0168292.

 10. Chapron, G., Wikenros, C., Liberg, O., Wabakken, P., Flagstad, Ø., Milleret, C., Månsson, J., Svensson, L., Zimmermann, B., Åkesson, M. & Sand, H. (2016) Estimating wolf (Canis lupus) population size from number of packs and an individual based model. Ecological Modelling, 339, 33-44.

 11. Epstein, López‐Bao & Chapron. 2015. What is ‘favourable conservation status’ for species? Researchers clear up misinterpretations. Science for Environment Policy: 457

 12. Epstein. 2016. Favourable Conservation Status for Species: Examining the Habitats Directive's Key Concept through a Case Study of the Swedish Wolf. Journal of Environmental Law 28(2)

 13. Epstein, López‐Bao & Chapron. 2016. A Legal-Ecological Understanding of Favorable Conservation Status for Species in Europe. Conservation Letters. 9(2):81-88

 14. Carter, N.H., López-Bao, J.V., Bruskotter, J.T., Gore, M., Chapron, G., Johnson, A., Epstein, Y., Shrestha, M., Frank, J., Ohrens, O. & Treves, A. (2016) A conceptual framework for understanding illegal killing of large carnivores. Ambio, 1-14.

 15. Epstein & Darpö. 2015. The Wild Has No Words: Environmental NGOs Empowered to Speak for Protected Species as Swedish Courts Apply EU and International Environmental Law. Journal for European Environmental and Planning Law 10(3): 250–261

 16. Chapron. 2015. Operationalizing Favourable Conservation Status. Report to Swedish Environmental Protection Agency.

 17. Darpö & Epstein. 2015. Thrown to the Wolves – Sweden Once Again Flouts EU Standards on Species Protection and Access to Justice. Nordic Environmental Law Journal.

 18. Treves, Chapron, López‐Bao, Shoemaker, Goeckner & Bruskotter. 2015. Predators and the public trust. Biological Reviews. 10.1111/brv.12227

 19. Darpö. 2015. Vargen och domstolscirkusen. Om den svenska rovdjurspolitiken och mötet med EU-rätten. InfoTorg Juridik-Rättsbanken

 20. Epstein. 2014. The Habitats Directive and Bern Convention: Synergy and Dysfunction in Public International and EU Law. Georgetown International Environmental Law Review 26(2)

 21. Epstein. 2013. Population Based Species Management Across Legal Boundaries: The Bern Convention, Habitats Directive, and the Gray Wolf in Scandinavia. Georgetown International Environmental Law Review 25(4)

 

Svensk sammanfattning

Europeiska Unionens medlemsstater är bundna av art- och habitatdirektivet (AHD) och därmed av kravet att återupprätta eller bibehålla populationer av vilda arter av gemenskapsintresse i en gynnsam bevarandestatus (GYBS). Liksom många internationella naturvårdskonventioner, använder direktivet begrepp från naturvetenskaplig forskning. Detta leder ofta till att begreppen blir abstrakta och problematiska att tillämpa i den praktiska förvaltningen av arterna. I detta projekt kommer en dialog mellan juridik och ekologi att etableras, med syfte att tolka och förtydliga AHD utifrån ekologiska termer. Bayesianska populationsmodeller används för att kvantifiera och härleda strategier för bevarande och förvaltning som är förenliga med direktivets krav. Mer specifikt fokuserar projektet på varg, lodjur, järv och björn i ett antal länder där återställandet av bevarandestatusen är mycket kontroversiellt. De utvalda länderna är medlemmar i - eller gränsar till - EU. Vidare ska en studie av USAs Endangered Species Act utföras för att vidga jämförelsen. Vi syftar till att (i) klargöra begreppet GYBS både ekologiskt och rättsligt, (ii) härleda modellbaserade strategier för bevarande och förvaltning som är förenliga med EU-rätten samt (iii) föreslå förändringar och nya rättsliga angreppssätt utifrån naturvetenskaplig forskning. Slutligen syftar projekt till att överbrygga klyftan mellan juridik och ekologi och därmed ge kunskap till nytta för förvaltningen av den biologiska mångfalden.

 

 
 
     Guillaume Chapron © 2018